Logo van De BioBoer

Over De BioBoer

Home / Over De BioBoer

We hebben een biologisch melkveebedrijf met 125 melkkoeien, 72 jongvee en 102 hectare land. De 125 melkkoeien hebben een productie van ongeveer 8000 kg melk met 4,50% vet en 3,55% eiwit. De koeien krijgen een rantsoen van vers gras, hooi, graskuil, maiskuil, mineralen en krachtvoer. Het jongvee krijgt een rantsoen met vers gras, hooi, graskuil en mineralen. We proberen het vee zo lang en zo veel mogelijk te weiden.

We telen op onze 102 hectare land voornamelijk gras en 10 hectare biologische maïs. We hebben percelen die zijn blijvend grasland, maar we hebben ook percelen die tijdelijk grasland zijn. In de graslanden zijn verschillende grassen te vinden zoals verschillende soorten engels raai, veldbeemd, timothee en rietzwenk. Naast de grassen zijn in deze percelen ook kruiden te vinden zoals bijvoorbeeld de witte- en de rode klavers, smalle weegbree, chichorei, paardenbloem, pinksterbloemen en het duizendblad. Op 10 hectare hebben we agrarisch natuurbeheer voor de weidevogels zoals bijvoorbeeld de kievit, de grutto en de scholekster. Op deze percelen zit een rustperiode. Dit betekent dat er niet gemaaid mag worden tot 1 of 15 juni. Op onze percelen rijden we drijfmest en daarnaast proberen we ook zoveel mogelijk vaste strorijke stalmest te strooien.

Ons biologisch melkveebedrijf is SKAL gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen om biologische melk en vlees af te zetten. We leveren onze biologische melk aan Royal Aware Heerenveen. Zo worden op ons bedrijf geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook mogen we minder mest uitrijden (170kg N/ha), moeten we het vee zoveel mogelijk weiden en moeten we biologisch voer telen en/of kopen.